จุดเด่นของกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร

กิจกรรมนี้แตกต่างออกไปจากกิจกรรมที่ผ่านๆ มา ซึ่งให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ – 11 เม.ย.2557 จำกัดเพียง 75 กิจการเท่านั้น

จุดเด่นที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

1. รายงานการวินิจฉัยธุรกิจแบบเจาะลึก
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่
– เทคนิคการทำ Market Segmentation โดยใช้ Delta Model
– การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
– เทคนิคลับเฉพาะในการประเมินและ Approach ลูกค้า
– วิธีการสร้าง Connection กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายอื่นและผู้ประกอบการภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. ฝึกปฏิบัติการใช้ Software ในการบริหารกลยุทธ์ตลอดระยะเวลาโครงการ
4. ทุนสนับสนุนการทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติแบบ Cocktail Coaching เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง
6. ความรู้และคำปรึกษาแนะนำจนแล้วเสร็จตามแผนงานแบบ Group Coaching

Advertisements

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของ กสอ.

ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลักทุกขนาดกิจการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อุตสาหกรรมละ 25 กิจการ จำนวนรวม 75 กิจการ จาก

  1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  2. อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
  3. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ ใน Tab รายละเอียดกิจกรรม และ Download ใบสมัคร
DIP_Poster_PR_01_edit_13032014